Dunaplaszt Uretál tixotróp bevonóanyag

A legkülönbözőbb szerkezeti anyagok (acél, beton, azbesztcement stb.) bevonására szolgálnak. Tixotróp tulajdonságuk miatt vastag rétegben is felhordhatók, a megfolyás veszélye nélkül.

Kiszerelés: 2 kg, 6 kg
Adatlapok:

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Kétkomponenses, oldószermentes termékek.  Az  „A”  komponensek  poliol  kötőanyagot,  színező pigmentet és  egyéb  különleges  adalékanyagokat  tartalmazó  termékek.  A térhálósításra szolgáló „B” 001 komponens diizocianát. A két komponens elegye poliuretán bevonatot képez.

BTO 2430225000

Választék:

DUNAPLASZT URETÁL ecsetelhető fehér „A” 103

DUNAPLASZT URETÁL szórható fehér „A” 103

DUNAPLASZT URETÁL „B” 001

Alkalmazási terület: A legkülönbözőbb szerkezeti anyagok (acél, beton, azbesztcement stb.) bevonására szolgálnak.  Tixotróp tulajdonságuk miatt vastag rétegben is felhordhatók, a megfolyás veszélye nélkül. Bevonatuk kemény, szívós, tartósan ellenáll víz, élelmiszer-ipari és szeszipari készítmények behatásának. Előnyösen alkalmazhatók víztárolók, hidroglóbuszok, tartályok és egyéb hasonló jellegű műtárgyak belső felületeinek bevonására.

Az OTH 4252-3/2008 sz. engedélyében a termék ivóvíz-ellátásban való alkalmazását engedélyezte. Az ivóvíz-ellátásban kötelező a 250 µm rétegvastagság.

Az OTH 4252-3/2008 Határozat alapján:

A forgalmazó köteles a felhasználót tájékoztatni az alábbiakról:

– A bevonatrendszer legfeljebb 30 oC hőmérsékletű ivóvízzel érintkező acél és betontartályok védelmére használható.

– Ivóvízellátás területén történő felhasználás esetén a termékkel bevont tartályt minimum 1 X  24 óráig ivóvízzel fel kell tölteni, majd az áztatóvizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célokra felhasználni nem szabad.

– A tisztításra, illetve a fertőtlenítésre vonatkozó utasítást a gyártó, illetőleg a forgalmazó kezelés egyértelműen a vásárló tudomására hozni. Tisztításnál, illetve fertőtlenítésnél a gyártó utasításain túlmenően be kell tartani az MSZ EN 1508:2000 ( Vízellátás. A víztároló rendszerek és elemek követelményei) szabvány előírásait.

Minőségi jellemzők:

a)DUNAPLASZT URETÁL „A” KOMPONENSEK

Külső fehér vagy vörös színű, homogén eloszlású szuszpenzió
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 20 oC-on 1350-1370 k g/m3
Viszkozitás (MSZ 9650/16:1975) 25
oC-on Höppler-
reoviszkoziméterrel mérve (20 g terhelés mellett, 10-
es küvettával)
6,2 Pa.s
Szerkezetfelépülési együttható (MSZ 9650/16:1975)
Höppler-reoviszkoziméterrel, 25
oC-on (20 g, 10 –es
küvetta)
min. 1,15 TS
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992), 120 oC-on, 1 óra Min 95%

b) DUNAPLASZT URETÁL „B” 001 KOMPONENS

Külső átlátszó, barna színű folyadék
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 20 oC-on 1210-1230 k g/m3
Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 120 oC-on, 1 óra 98%

c) Két komponens elegye, bevonat jellemzői

Keverési arány: 3 tömegrész „A” 103 vagy 803 komponens és 1 tömegrész „B” 001 komponens, ill. 2 tömegrész

„A” 101 komponens, és 1 tömegrész „B” 001 komponens

Feldolgozhatósági idő (MSZ 9650/4:1988)
25 oC-on
A két komponens előírt arányban összekevert elegye, az összekeverést követő 50-60 percen belül feldolgozható
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), 20 oC-on
1. fokozat max. 5 óra
6. fokozat max. 24 óra
Teljes átkeményedés ideje (MSZ ISO 9117:1993) kb. 7 nap
Átvonhatóság (MSZ 9650/24:1979) 20 oC-on min. 24 óra, ill. max. 78 óra száradási idő elteltével
Bevonat külseje világos krémszínű vagy vörös, egyenletes
Tapadószilárdság (MSZ EN 24624:1993) 7 nap
elteltével, 100 µm rétegvastagságban, K1 és T0
tisztasági fokozatú acélfelületen
0,4 MPa
Betonon 0,2 MPa
Vízállóság (MSZ 9640/11:1983) 20
oC-on, 7 nap
elteltével, 300 µm rétegvastagságban, 6 hónap
igénybevételt követően
a bevonat változatlan
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 100 µm rétegvastagságban felhordva 6-7 m2/kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 szerint tárolva, „A” komponensre vonatkozóan, a gyártástól számított 72 hónapig, a B” komponensre vonatkozóan, a gyártástól számított 6 hónapig .

Csomagolás: Az „A” komponensek nettó 6 kg-s kiszerelésben, műanyag vödörben, a „B” 001 komponens nettó 2 kg-s csomagolásban, ónozott acéllemez dobozban.

Alkalmazás: Az acélfelületet oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. A fasimítóval simított beton legalább B 200 szilárdságú és max. 3% víztartalmú legyen.  A kizsaluzást követően a pozitív hibákat mechanikailag kell eltávolítani.  A negatív, tölcsér alakú nyílásokat, betonfészkeket műgyanta habarccsal kell kijavítani. Betonfelületeket – a jobb tapadás érdekében – célszerű UREX ALAPOZÓ LAKK 005-tel bevonni, az így impregnált felület min. 6 óra vagy max. 48 óra elteltével vonható át (lásd. a termékek  ismertetőjében közölteket is).

Az  „A”  és  a  „B”  001  komponenseket  a  használat  előtt  2:1,  ill.  3:1  tömegarányban  kell  összekeverni,  olyan mennyiségben, amennyi 50-60 percen belül feldolgozható. Hígítás szükségtelen és nem megengedett.

A homogén anyagot ecsettel vagy kézi hengerezéssel lehet felhordani. Három réteg felhordását javasoljuk. Az egyes rétegek felvitele között 24 óra száradási időt kell biztosítani.  Egy réteg kb.80 – 90 µm vastag bevonatot biztosít. A felhordás során a munkatér hőmérséklete min. + 5 oC legyen, a relatív légnedvesség-tartalom max.  75% lehet.  Alacsonyabb hőmérsékleten vagy magasabb páratartalom esetén a bevonat – különösen a vastagabb részeken – buborékos lesz, ráncosodás is felléphet.  Az előírtak szerint kialakított bevonatrendszer 7 nap elteltével éri el végső szilárdságát.

A bevonatrendszer írtelenített üvegszövet vagy üvegpaplan segítségével erősíthető. Az üvegszövetet vagy -paplant a betonra felhordott nedves bevonóanyagba kell beágyazni, besimítani, majd egy újabb bevonóanyag réteget kell felhordani. Ennek száradását követően (kb. 24 óra) egy újabb bevonóanyag réteget ajánlatos felhordani, az esetleges kapilláris nyílások megszüntetésére, egyben homogén felület kialakítása érdekében. A  munka befejezése  után  a  szerszámok  ÉSZTER  HÍGÍTÓ segítségével tisztíthatók meg.

Hígítás: szükségtelen és nem megengedett.

Tűzvédelmi előírás: mindkét komponens a IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom:

A komponens: –

B komponens: 99,5% difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok (EINECS: 202-966-0)

A DUNAPLASZT URETÁL „B” 001 komponens diizocianát, amely az emberi szövetekben lévő vizet reakció következtében elvonja, ezért a komponensek összekeverésénél és a „B” 001 komponens kezelése során vigyázni kell arra, hogy az ne érintkezzen közvetlenül bőrfelülettel, ne fröccsenjen szembe. Amennyiben a „B” 001 komponens mégis szembe kerülne, bő vizes öblítéssel azonnal el kell távolítani, majd a sérültet orvosi ellátásban kell részesíteni.

A bőrfelületre került „B” 001 komponenst bő szappanos vízzel, lemosással mielőbb el kell távolítani. A „B” 001 komponensben lévő diizocianát illékonysága szobahőmérsékleten rendkívül csekély mértékű, a hőmérséklet emelésével azonban növekszik az illékonyság, aminek következtében légúti, ill. bőrgyulladásos megbetegedések is felléphetnek. Ennek elkerülése érdekében a munkahely természetes és mesterséges szellőztetéséről gondoskodni kell. A termék feldolgozása során egyéni védőfelszerelés, védőkesztyű és –szemüveg használatát elő kell írni.

VOC tartalom: 0 g/l

Figyelmeztető  mondatok:

                   B” komponens 

             H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H332 Belélegezve ártalmas

             H319 Súlyos szemirritációt okoz.

             H335 Légúti irritációt okozhat.

             H315 Bőrirritáló hatású.

             H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

             H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

.              H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket.

EUH 204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás rekciót válthat ki.

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

A” komponens

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

 P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS estén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen      megoldható. Az öblítés folytatása.

 „B” komponens

     P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

     P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

     P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.           

     P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható. 

     P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.

     P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.