Cuprolin antifouling festék

Hajók vízvonal alatti felületének és egyéb tartósan vízbe merülő szerkezetek, tárgyak antifouling festésére alkalmazzák. A korszerű felépítésű CUPROLIN ANTIFOULING festék vízben lassan kioldódó rézvegyület tartalmánál fogva meggátolja az algák, kagylók stb. letelepedését.

Kiszerelés: 1 l, 2,5 l, 25 kg

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Szintetikus műgyanta alapú, antifouling hatású és egyéb adalékanyagot tartalmazó festék.

Választék:

CUPROLIN ANTIFOULING vörös 800

CUPROLIN ANTIFOULING szürke 200

CUPROLIN ANTIFOULING kék

Alkalmazási terület: Hajók vízvonal alatti felületének és egyéb tartósan vízbe merülő szerkezetek, tárgyak antifouling festésére alkalmazzák. A korszerű felépítésű CUPROLIN ANTIFOULING festék vízben lassan kioldódó rézvegyület tartalmánál fogva meggátolja az algák, kagylók stb. letelepedését. A CUPROLIN ANTIFOULING festék tixotróp tulajdonságú, ezért függőleges felületen sem folyik meg, vastag rétegben is felhordható.

Minőségi jellemzők:

Külső színes, homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő 23 oC-on, (MSZ EN ISO 2431:2001) mérőpohár Φ 6 mm-rel mérve min. 160 s
Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on 2 óra min. 68%
Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993) 20-30 µm
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993)
1. fokozat max. 30 perc
5. fokozat max. 24 óra
Bevonat külseje barnásvörös vagy szürke színű, egyenletes, matt
Vízállóság (MSZ 9640/11:1983) 480 óra enyhén mattult, világosodott
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) kb. 8 m2/kg
Ceruza keménység (MSZ 9640/2:1989) H

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 1 évig. 

Csomagolás: 1 és 2,5 literes ónozott acéllemez dobozban, 25 kg acéllemez kannában.

Alkalmazás: Bármely, megfelelően kialakított védőbevonat-rendszer utolsó rétegeként alkalmazzák a CUPROLIN ANTIFOULING festéket, optimálisan két rétegben. Az első réteg csak 24 óra száradás után vonható át.

Rézvegyület-tartalma miatt nem szórható, ecseteléssel vagy hengerezéssel kell felhordani. A felhordásra alkalmas konzisztenciát Izofix hígítóval kell beállítani.

A CUPROLIN ANTIFOULING festék hatóanyaga folyamatosan, lassan oldódik ki a bevonatból. Ez biztosítja a huzamosabb ideig tartó antifouling hatást. Az igénybevétel mértékétől függően felülvizsgálat után célszerű felújítani, egy újabb réteg CUPROLIN ANTIFOULING festék felhordásával.

Hígítás: Izofix 513 hígítóval.

Veszélyes anyagtartalom:         24% rézvegyületet (szórással nem hordható fel), és

7 % metoxi-propanol

18% white-spirit 150/200 tartalmaz

VOC tartalom: 500 g/l

Figyelmeztető  mondatok:

            H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

            H 302  Lenyelve ártalmas.

H 304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

            H 336  Álmosságot vagy szédülést okozhat.

            H 400  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

            H 410  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

     P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

     P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

     P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.   

     P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható. 

     P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.

     P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.