Dunaplaszt Laminált Padló és Parkettalakk

Laminált és hagyományos padló, farostlemez, fa és beton impregnáló lakkozására szolgáló magasfényű lakk. A bevonat rendkívül kemény, kopásálló, ellenáll minden padlószer hatásának, illetve a kifröccsenő élelmiszereknek (pl. kávé, bor, paradicsom, tej, citrom).

Kiszerelés: 0,75 l, 2,5 l
Adatlapok:

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Légnedvességre térhálósódó poliuretán lakk.

BTO 2430129910

Alkalmazási terület: Laminált és hagyományos padló, farostlemez, fa és beton impregnáló lakkozására szolgáló magasfényű lakk. A bevonat rendkívül kemény, kopásálló, ellenáll minden padlószer hatásának, illetve a kifröccsenő élelmiszereknek (pl. kávé, bor, paradicsom, tej, citrom).

Minőségi jellemzők:

Külső világossárga színű folyadék
Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 40 s
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on, 2 óra min. 55 %
Száradási idő 20 oC-on, (MSZ ISO 1517:1993) min. 50% relatív légnedvesség-tartalomnál
1. fokozat max. 1 óra
teljes átkeményedés max. 72 óra
Átvonhatóság (MSZ 9650/24:1979) 20°C 24 óra
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 1,05 g/cm3
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) Natúr fa 4 m2/l/réteg, laminált padló 8 m2/l/réteg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 szerint tárolva, a gyártástól számított 36 hónapig.

Csomagolás: 0,75 l 2,5 l fém dobozban.

Alkalmazás: A lakkozandó felületnek por ás tapadószennyeződés mentesnek kell lennie. Ecseteléssel, illetve Teddy hengerrel vihető fel. Nyers még festetlen felületet 2 rétegben kell lefesteni.

A felbontott lakkból öntsön ki egy másik edénybe, és ebből az edényből dolgozzon. A lakkot rögtön zárja le. A megmaradt lakkot,/ amibe nem nyúltak bele / buktatott állapotban lehet tárolni a felbontástól számított fél évig. A bevonat utolsó réteg felhordása után 24 órával mérsékelten vehető igénybe. A teljes átkeményedést 3 nap után éri el a bevonat. A lakk oldószertartalmú, munkavégzés közben és a száradás alatt intenzív szellőztettetés szükséges.

Hígítás: Dpl. Univerzális Parkettalakk hígítóval.

Szerszámok tisztítása: Dpl. Univerzális Parkettalakk hígítóval legalább háromszori átmosás

Tűzvédelmi előírás: az II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom:  xilol (EK szám: 215-535-7), aromás poliizocianát,

Toluol-2,4/2,6- dizicianát izomer keverék (EK szám: 247-722-4),   metoxi propilacetát (EK szám: 203-603-9), Etil-benzol ( EK szám: 202-849-4)

VOC tartalom: a termék legfeljebb 500 g/l VOC- tartalmaz 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehéz légzést okozhat.

H 315 Bőrirritáló hatású.

H332 Belélegezve ártalmas.

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

EUH204 Izocionátokat tartalmaz.

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 210 Hőtől/ szikrától/nyílt lángtól/…/ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

P 280 Védőkesztyű/ védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS estén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P 501- A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/ országos előírásoknak megfelelően.

Izocianátot tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót. 

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.