Dunaplaszt Csatornafesték Aerosol

Elsősorban könnyű-és színesfémek (alumínium, sárga-és vörösréz, horgany, ón, ónozott és horganyzott felületek) bevonására alkalmasak, de előnyösen alkalmazhatók acélfelületek bevonására is.

Kiszerelés: 400 ml
Adatlapok:

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, fémhatású pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.

BTO 2430125000

Választék:

DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK réz

DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK ezüst

DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK bronz

Alkalmazási terület: Elsősorban könnyű-és színesfémek (alumínium, sárga-és vörösréz, horgany, ón, ónozott és horganyzott felületek) bevonására alkalmasak, de előnyösen alkalmazhatók acélfelületek bevonására is. A DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK termékek bevonata fényálló, víz, olaj, lúg, só és ezek oldatainak tartósan ellenáll. Bevonatuk időjárásálló.

Minőségi jellemzők:

Külső színes homogén eloszlású szuszpenzió
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on
1.fokozat max. 30 perc
6.fokozat max. 24 óra
Átfesthetőség (MSZ 9640/24:1979) a második réteggel 2-5 óra (a felhordás módjától függően)
Bevonat külseje egyenletes, szemcsementes, metálfényű
Tapadás könnyű- és színesfémen, valamint acél-felületen (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Rugalmasság, Erichsen, (MSZ 9640/6:1987) min. 7 mm
Keménység, ingás módszerrel (MSZ 9640/14:1982) min. 30%
Ellenállóképesség
Vízben (MSZ 9640/11:1983) 20 oC-on, 15 napig tartó bemerítés után a bevonat változatlan
Ásványolajban (MSZ 9640/28:1988) 15 napig tartó bemerítés után a bevonat változatlan
3%-os nátronlúg-oldatban (MSZ 9640/14:1988) 15 napig tartó bemerítés után a bevonat változatlan
3%-os ecetsav-oldatban (MSZ 9640/14:1988) 24 órai bemerítés után a bevonat változatlan

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 5 évig.

Csomagolás: 400 ml palack

Alkalmazás: Acélfelületeket oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. A könnyű- és színesfém-felületek csak zsírtalanítást igényelnek. A DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK zománcfestéket általában 2-3 rétegben alkalmazzák. A száraz rétegvastagság acélfelületek esetében beltéren legalább 60-80 µm, kültéren min. 120 µm szükséges.  Könnyűfémfelületekre 40-60 µm rétegvastagság alkalmazandó két rétegben. Az egyes rétegek felhordása között kb. 5 óra száradási időt kell biztosítani.

Ha a festés 20 oC alatti hőmérsékleten történik, a száradási idő arányosan meghosszabbodik:

0 oC-on 10 nap,

5 oC-on  5 nap száradási időt kell biztosítani, és ez alatt az idő alatt nedvesség, eső és párásság sem érheti a bevonatot.

A termék -5 oC-ig alkalmazható, azonban a páralecsapódástól, és nedvességtől a bevonatot annak teljes megszáradásáig óvni kell.

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50ºC feletti hőmérsékletnek, napfénynek sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni tilos.

Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni!

Az aeroszolokba töltött hajtógáz propán-bután és dimetil-éter.

Tűzveszélyes aeroszol kategória 1.

Szórás 40 cm távolságból, a palack mozgatásával történik. A palackot használat előtt gondosan rázzuk fel oly módon, hogy a benne lévő golyó a festéket felkeverje. A szórás befejeztével fordítsuk szórófejjel lefelé a palackot és működtessük, amíg a hajtógáz átöblíti a szórófejet. Ha mégis beragadna, áztassuk nitro hígítóba. Maximum 40 ºC-on tárolható

Veszélyes anyagtartalom: 20% 1-metoxi-2-propilacetát, 30 % izobutilacetát.

VOC tartalom: 840 g/l

Figyelmeztető  mondatok:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre utaló mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS estén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 ºC /122ºF hőmérsékletet meghaladó hő..

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.