Dunaplaszt Kerítésfesték Aerosol

Lenolajkencével, lazúr festékkel (Xylamon, Xyladekor), alkid vagy olaj alapú fedőfestékkel bevont kültéri faszerkezetek (kerítés, korlát, pagoda stb.) bevonására ill. átfestésére alkalmas.

Kiszerelés: 400 ml
Adatlapok:

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Műgyantát, környezetbarát korrózió gátló pehely-pigmenteket, különleges vízlepergető viaszt, nanopigmenteket és dekoratív színes pigmenteket tartalmazó festék.

BTO 2430122500

Választék:

DPL KERÍTÉSFESTÉK barna 500

DPL KERÍTÉSFESTÉK fehér 100

DPL KERÍTÉSFESTÉK szürke RAL 7001

DPL KERÍTÉSFESTÉK grafit

DPL KERÍTÉSFESTÉK fekete 300

DPL KERÍTÉSFESTÉK zöld 600

Alkalmazási terület: Lenolajkencével, lazúr festékkel (Xylamon, Xyladekor), alkid vagy olaj alapú fedőfestékkel bevont kültéri faszerkezetek (kerítés, korlát, pagoda stb.) bevonására ill. átfestésére alkalmas. Drótkefével letisztított, régi és új acélszerkezetek (kerítés, korlát stb.) festésére külön alapozás nélkül használható.

Minőségi jellemzők:

Külső Színes, átlátszatlan homogén eloszlású szuszpenzió
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on
1. fokozat max. 2 óra
5. fokozat max. 24 óra
Átfesthetőség (MSZ 9640/24:1979) 20 oC-on a felhordást követően 1 órán belül vagy 24 óra múlva
Bevonat külseje egyenletes selyemfényű
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 20 oC 0 fokozat
Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) min. 7 mm
Vízállóság (MSZ 9640/11:1983) 72 órán át tartó vízbemerítés után a bevonat változatlan
Fényállóság (MSZ 9640/19:1986) 200 óra a bevonat változatlan

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 5 évig.

Csomagolás:400 ml palack.

Alkalmazás: Lenolajkencével vagy Xylamonnal beeresztett, vagy régebben lazúrral, zománcfestékkel lefestett fafelületre ecseteléssel, szórással vagy teddy-hengerrel lehet felvinni. Új, fémtiszta vagy régi drótkefézett acélfelületre 2 rétegben felhordva korróziógátló pigment-tartalmánál fogva megfelelő védelmet nyújt. Felület előkészítéshez rozsdaoldó alkalmazását nem javasoljuk.

A festék teljes keresztmetszeti átkeményedése 2-3 hét alatt történik meg.

A kerítésfesték össz rétegvastagsága nem haladhatja meg a 120 µm-t. Vastagabb bevonat esetén a felső réteg meggátolja a festék alsó rétegének száradását.

A festéshez használt eszközök tisztítása lakkbenzinnel történhet.

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50ºC feletti hőmérsékletnek, napfénynek sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni tilos.

Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni!

Az aeroszolokba töltött hajtógáz propán-bután és dimetil-éter.

Tűzveszélyes aeroszol kategória 1.

Veszélyes Anyagtartalom: Kéntelenített nafta nehéz40(szénhidrogének,C9-C12,n-alkánok,izoalkánok,ciklikus aromás(2-25%) <15 %, izobutilacetát <10 %,

VOC tartalom: a termék legfeljebb 840 g/l VOC-t tartalmaz 

Kiadóság: Egy rétegben kb. 2,5 m2 felület festésére elegendő.

Figyelmeztető  mondatok:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H 229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsódást okozhat.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.

 

Óvintézkedésre utaló mondatok:

P102 – Gyerekektől távol tartandó 

P210 – Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 – Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 – Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem

P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőztette helyiségben használható. 

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása.

P410+P412 – Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.