Dunaplaszt Lenolajkence

Fa- és falfelületek festés előtti beeresztésre, továbbá olajalapú festékek hígítására alkalmazzák.

Kiszerelés: 1 l, 5 l

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Lenolaj és oxidációs reakciót katalizáló adalékok keveréke. 

BTO 2430221320

Alkalmazási terület: Fa- és falfelületek festés előtti beeresztésre, továbbá olajalapú festékek hígítására alkalmazzák. 

Minőségi jellemzők:

Külső sárgás színű folyadék
Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 18 s
Illóanyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003) 105 oC-on, 3 óra min. 1,5%
Száradási idő 20 oC-on (MSZ ISO 1517:1993)
1. fokozat max. 15 óra
2. fokozat max. 20 óra
Sűrűség (MSZ ISO 2811-1:2001) 0,92-0,94 g/cm3
Savszám mg (MSZ 9650/21:1989) max. 3 KOH/g
Üledék (MSZ 9650/14:1988) 1 max. 1%
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 8-14 m2/kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított

24 hónapig. 

Csomagolás: 1 és 5 literes PET palackban.

Alkalmazás: A fa- vagy falfelületeknek beeresztés előtt légszáraznak kell lenni. A felhordás a tárgyak alakjától, a felülettől függően, ecseteléssel vagy mártással történik. A DUNAPLASZT LENOLAJ-KENCÉT a felületre olyan mennyiségben kell felvinni, amennyi a fa rostjai közé felszívódik. A beeresztést követő 2 óra elteltével a felületet száraz, tiszta ruhával át kell törölni. A következő művelet csak a beeresztett felület teljes száradása után (kb. 24 óra) kezdhető meg. 50% lakkbenzinnel hígítható. 

Tűzvédelmi előírás: IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

A LENOLAJJAL átitatott textília öngyulladásra hajlamos, ezért vízzel teli hordóban kell tárolni!

Veszélyes anyagtartalom: Veszélyes anyagot nem tartalmaz.

VOC tartalom: 295 g/l

Figyelmeztető  mondatok:

                –

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 210 Hőtől/ szikrától/nyílt lángtól/…/ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

P 280 Védőkesztyű/ védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.