Dunaplaszt Rapid korróziógátló alapozó Aerosol

Fémfelületek könnyű-és színesfémek (alumínium, sárga-és vörösréz, horgany, ón, ónozott és horganyzott felületek) acélfelületek alapozófestésére szolgál.

Kiszerelés: 400 ml
Adatlapok:

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Módosított alkidgyantát tartalmazó egykomponensű, fizikai úton száradó, korróziógátló alapozó

Választék:

Vörös 800

Alkalmazási terület: Fémfelületek könnyű-és színesfémek (alumínium, sárga-és vörösréz, horgany, ón, ónozott és horganyzott felületek) acélfelületek alapozófestésére szolgál.

Minőségi jellemzők:

Külső színes homogén eloszlású szuszpenziók
Száradási idő 20 oC-on (MSZ ISO 1517:1993)
1. fokozat max. 30 perc
6. fokozat max. 24 óra
Átfesthetőség a második réteggel
(MSZ 9640/24:1979)
5 óra  20 oC
Tapadás könnyű- és színesfémen, valamint acél-felületen
(MSZ EN ISO 2409:1999)
0 fokozat
Rugalmasság Erichsen
(MSZ 9640/6:1987)
min. 7 mm

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 5 évig.

Csomagolás:400 ml palack

Alkalmazás: Gyorsan száradó alapozó, porszáradása 15 perc. 20°C -on 5 óra múlva átfesthető / Alvikorral/. A felületet festés előtt olajmentesíteni kell, a rozsdás részeket el kell távolítani. Felület előkészítéséhez rozsdaoldó alkalmazását nem javasoljuk

Szórás 40 cm távolságból, a palack mozgatásával történik. A palackot használat előtt gondosan rázzuk fel oly módon, hogy a benne lévő golyó a festéket felkeverje. A szórás befejeztével fordítsuk szórófejjel lefelé a palackot és működtessük, amíg a hajtógáz átöblíti a szórófejet. Ha mégis beragadna, áztassuk nitro hígítóba. Maximum 40 ºC-on tárolható

Ha a festés 20 oC alatti hőmérsékleten történik, a száradási idő arányosan meghosszabbodik:

                0 oC-on 10 nap

                5 oC-on 5 nap

                20 oC-on 1 nap száradási időt kell biztosítani a teljes átkeményedéshez, és ez alatt az idő alatt nedvességtől óvjuk a bevonatot.

A termék -5 oC-ig alkalmazható, azonban a páralecsapódástól, és nedvességtől a bevonatot annak teljes megszáradásáig óvni kell.

 

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50ºC feletti hőmérsékletnek, napfénynek sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni tilos.

Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni!

Az aeroszolokba töltött hajtógáz propán-bután és dimetil-éter.

Tűzveszélyes aeroszol kategória 1.

 

Veszélyes anyagtartalom:, 1-metoxi-2-propilacetát 20 %, izobutilacetát 30 %,

VOC tartalom: a termék legfeljebb 840 g/l VOC-t tartalmaz

Kiadóság: Egy rétegben kb. 2,5 m2 felület festésére elegendő.

Figyelmeztető  mondatok:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

 H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre utaló mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS estén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 ºC /122ºF hőmérsékletet meghaladó hő..

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.